نمایش یک نتیجه

جدایش بی هنجاری های عناصر، بر پایه داده های ژئوشیمیایی سطحی خاک

بدون امتیاز 0 رای
موضوع مقاله: جدایش بیهنجاریهای عناصر، بر پایه دادههای ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان  چکیده…
13 صفحه
۲
5000 تومان رایگان!