#11019
مدیریت
سرپرست کل

سه منطقه کم خطر زلزله ایران عبارتند از

۱) منطقه کویر لوت یا کویر مرکزی ایران جزو مناطقی هستند که لرزه خیزی کمی دارند و کسی هم در آنجا زندگی نمی کند.

۲) نوار سنندج سیرجان ناحیه ای است که شامل استان های اصفهان، سنندج، اراک و همدان می شود و درواقع از لرزه خیزی پایینی برخوردار هستند.

۳) ناحیه جنوب اهواز به سمت آبادان و خرمشهر نیز همین وضعیت را دارد.

اما بقیه مناطق ایران جز مناطق زلزله خیز هستند.