#11035
مدیریت
سرپرست کل

سرریز (spillway) سد:

سرريزها تأسيساتي مي باشند كه در هنگام سيلاب كه سطح تراز آب پشت بند از حد نرمال بيشتر مي شود، شروع به كار كرده، آب اضافه را به خارج درياچه سد انتقال مي دهند.

اين المان ها يك المان ضروري هر سدي است، در سدهاي خاكي به صورت جانبي يا تنوره اي در كنار بدنه اصلي سد و يا با فاصله از آن احداث مي شود، ولي در سدهاي بتني مي تواند بر روي بدنه اصلي سد به صورت يك لبه آبريز، ادغام گردد.